<

VERSLUMO AKADEMIJA

 

 

2011–2013 m. Viešoji įstaiga „Jaunimo karjeros centras“ (JKC) bendrai su partneriais Vytauto Didžiojo universitetu (VDU) ir Lietuvos marketingo asociacija (LiMA) įgyvendino ES struktūrinio fondo finansuojamą projektą pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-Kpriemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“.

„Verslumo akademija“ kvalifikacijos tobulinimo programa skirta bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų mokytojams, kurie moko arba planuoja mokyti pagal verslumo integruojamąją programą.

Programos tikslas – plėtoti mokytojų motyvaciją, savimonę ir  kompetencijas dirbti ugdant moksleivių verslumo supratimą, praktinius įgūdžius bei žadinant verslumo dvasią įvairių dalykų pamokose.

Programa pasiūlė novatoriškų metodų ir priemonių, leidžiančių tinkamai integruoti verslumo ugdymo metodus į ugdymo turinį, ugdyti mokinių kūrybiškumą, padėti pažinti savo ir visuomenės norus bei poreikius, mokyti priimti sprendimus ir realizuoti išsikeltas verslo/verslumo projektų idėjas.

Projekto dalyviai supažindinti su pagrindiniais produkto kūrimo aspektais, marketingo veiklos principais ir strategijomis, kas yra vienas esminių dalykų, siekiant sukurti ir parduoti asmens ir visuomenės poreikį atitinkančius produktus. Programos metu kompiuterinio modeliavimo pratybų pagalba plėtoti mokytojų gebėjimai taikyti specialias kompiuterines verslumo ugdymo mokomąsias priemones ir kitas informacines technologijas verslumo ugdymui pamokose.

Programos dalyviai įtraukti į aktyvią savarankišką ir praktinę veiklą: atliekdami savarankiškas užduotis, skirtas gautų žinių įtvirtinimui, atnaujino savo dalyko ugdymo planus, į juos integruojant verslumo ugdymo metodus, rengė ir veda integruotas verslumo ugdymo pamokas savo mokiniams.

Viena projekto veiklų – idėjų mugė. Projekto dalyviai įtraukti į projektinę veiklą, kurios metu kėlė versl(um)o idėjas ir jas realizavo. Mokytojams ir mokiniams buvo suorganizuotos išvykos į įmones, dalyviai turėjo galimybę stebėti verslo, įvairios darbinės veiklos ir produktų kūrimo bei realizacijos procesus.

 

Realizuota programa

 

1. SUKURTA METODINĖ MEDŽIAGA

  • Teorija - iki 30%
  • Praktiniai pavyzdžiai ir pratybos mokytojams darbui su mokiniais - 70%
  • Kompiuterinio modeliavimo pratybos

 

2. ĮKURTI NUOTOLINIO MOKYMO CENTRAI

  • „Moodle“ mokymų sistemos sukūrimas, mokymo centrų įsteigimas: LiMA – Vilniuje, VDU – Kaune
  • Metodinės medžiagos patalpinimas elektroninėje erdvėje
  • Nuotoliniai mokytojų mokymai

 

3. ĮVYKĘ SEMINARAI MOKYTOJAMS

  • Kvalifikacijos tobulinimo seminarai mokytojams pagal paruoštą metodinę medžiagą: 120 mokytojų, 240 mokinių, 720 pamokų

 

4. MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ PRAKTIKA

  • Mokytojų ir mokinių komandų verslumo projektų kūrimas, realizavimas: 18 verslumo idėjų, 120 mokytojų, 240 mokinių
  • Išvykos į verslo įmones: marketingo paskaitos ir supažindinimas su įmonės veikla

 

5. TĘSTINUMAS

  • Metodinė medžiaga viešai prieinama visoms Lietuvos mokykloms