Etikos kodeksas

 

LIETUVOS MARKETINGO ASOCIACIJOS NARIŲ

ETIKOS IR GEROSIOS PRAKTIKOS PRINCIPŲ KODEKSAS

 

 

Preambulė

 

Lietuvos marketingo asociacijos (toliau – LiMA) nariai,

siekdami įdiegti ir palaikyti aukštus Lietuvoje taikomo marketingo standartus;

stiprindami savitvarką marketingo praktikoje, saugodami profesijos garbę ir prestižą;

skatindami rinkos dalyvius laikytis skaidrumo, aiškumo, tinkamumo ir palyginamumo principų atliekant bet kokius tyrimus ar pristatymus;

populiarindami marketingą kaip visumą verslo praktikų, kuriančių ir palaikančių pridedamąją vertę ir skatinančių ryšį su vartotojais, klientais, partneriais ir visuomene plačiąja prasme;

suvokdami savo darbe naudojamų priemonių paveikumą ir jausdami atsakomybę visuomenei,

priima šį Lietuvos marketingo asociacijos narių etikos ir gerosios praktikos principų kodeksą (toliau – šis kodeksas) ir įsipareigoja jo laikytis.

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. LiMA – tai fizinių ir juridinių asmenų savanoriškas susivienijimas, vykdantis LiMA narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, kultūros, švietimo, mokslinių tyrimų uždavinius ir funkcijas. LiMA tikslas nėra pelno siekimas.

2. Šis kodeksas yra pagrįstas LiMA misija ir vertybėmis. Jo tikslas – nustatyti bendruosius etikos principus, kuriais savo profesinėje veikloje vadovautųsi LiMA nariai.

3. Šis kodeksas yra priimtas LiMA visuotiniame narių susirinkime laisva valia daugumos balsais ir yra privalomas visiems LiMA nariams be išimčių.

4. Šio kodekso nuostatos LiMA nariams privalomos tiek, kiek neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems teisės aktams.

5. Visi Lietuvos marketingo praktikai yra kviečiami profesinėje veikloje laikytis šio kodekso nuostatų.

 

II. LiMA NARIŲ VERTYBĖS

 

6. LiMA narys profesinėje veikloje vadovaujasi šiomis pamatinėmis vertybėmis:

6.1.   profesionalumu;

6.2.   pagarba;

6.3.  atvirumu ir skaidrumu;

6.4.   sąžiningumu;

6.5.   teisingumu ir aiškumu.

7. LiMA nariai gerbia žmogų, jo teises ir laisves, visuomenę, valstybę, jos institucijas ir įstaigas, laikosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų, kitų teisės aktų, teismų sprendimų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų nurodymų, LiMA įstatų ir šio kodekso nuostatų.

8. Visi LiMA nariai yra lygūs, neatsižvelgiant į jų atstovaujamos įmonės dydį, pareigas, disponuojamus išteklius.

 

III. PROFESINĖ ETIKA IR KOMPETENCIJA

 

9. Marketingo specialisto pagrindinė profesinė pareiga – kurti efektyvų ryšį su vartotoju ir padėti jam tenkinti savo poreikius.

10. Marketingo specialistas turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančiais profesinę sritį ir ūkio šakos specifiką reglamentuojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais.

11. Marketingo specialistai yra atsakingi už jų marketingo komunikacijos turinį ir tiekėjų bei reklamos agentūrų veiksmus, kai jie yra padaromi vykdant jų nurodymus (komunikaciją). Šis teiginys yra taikomas ir tada, kai tiekėjai ar reklamos agentūros nepriklauso LiMA ar nėra atstovaujami jos narių.

12. Marketingo komunikacija privalo būti aiški ir teisinga. Informacija, perduodama vartotojui, neturi sąmoningai klaidinti ar būti klaidinga.

13. Marketingo komunikacijoje negalima naudoti poveikio priemonių, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai skatina daryti nusikaltimus, pažeisti viešąją tvarką, mėgdžioti agresyvų elgesį, propaguoja ar patraukliai vaizduoja rūkymą, girtavimą, narkotikų, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimą.

14. Marketingo komunikacijoje negali būti skleidžiama jokia nepatvirtinta informacija.

15. Negalima piktnaudžiauti katastrofų, avarijų, mirties, smurto ar agresijos įvaizdžiais, kai tai gali žeisti atskirų asmenų ar jų grupių interesus ar psichiką, propaguoti žmonių ar jų grupių antgamtinių, nerealių savybių, paranormalių reiškinių.

16. Profesinėje veikloje negalima naudotis bet kurio vartotojo nežinojimu, patirties trūkumu ar neišprusimu, ypač kai dirbama su jautriais vartotojais. Sąvoka „jautrūs vartotojai“ apima (bet neapsiriboja) vaikus, paauglius, žmones su negalia, pagyvenusius žmones ar tuos, kurių gimtoji kalba yra kita nei vartojama komunikacijoje.

17. Marketingo komunikacijoje minimi tyrimų ar testų duomenys turi būti patikimi, tikslūs, jie turi pagrįsti komunikuojamą teiginį. Marketingo specialistai prireikus privalo pagrįsti bet kokias komunikuojamas produktų ar paslaugų savybes.

18. Marketingo komunikacijoje naudojami palyginimai turi remtis faktais, būti patikrinami ir neklaidinantys. Lyginti privalu panašias reklamuojamų produktų ar paslaugų savybes.

19. Vartotojui sudarydami pirkimo galimybę marketingo specialistai turi pateikti visą reikalingą informaciją, kuri leistų vartotojui ar organizacijai priimti sąmoningą sprendimą pirkti. Privalu atskleisti, kas tiksliai yra siūloma, kas sudaro produkto ar paslaugos kainą, papildomus mokesčius, mokėjimo sąlygas, įgyvendinamus prekės pristatymo ir paslaugų suteikimo terminus.

20. Marketingo specialistai negali siųsti prekių ar suteikti paslaugų, jei klientas ar organizacija jų neužsakė ar nesutiko gauti. Tokiu atveju vartotojas ar organizacija neįsipareigoja mokėti už neužsakytus produktus ar paslaugas.

21. Jokiu būdu neleidžiama reikšti, vykdyti ar skatinti bet kokią asmenų diskriminaciją lyties, rasės, kalbos, religijos, politinių pažiūrų, tautybės, pilietybės, kilmės, amžiaus, išsilavinimo, sveikatos, lytinės orientacijos arba šeiminės padėties pagrindu.

22. Profesinėje veikloje privalu gerbti asmens teisę į privatų gyvenimą, tvarkyti asmens duomenis laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų reikalavimų, užtikrinti asmens duomenų saugumą, gerbti autorių ir gretutines teises, intelektinę nuosavybę, propaguoti taisyklingos kalbos kultūrą.

23. Profesinėje veikloje naudojama informacija turi būti renkama tik etiškais ir teisėtais būdais.

24. Turi būti nustatyta ir paskelbta efektyvi vartotojų skundų priėmimo ir jų nagrinėjimo tvarka.

25. Negalima naudoti turimos profesinės informacijos, disponuojamų išteklių, pareigų savo asmeniniams tikslams ir naudai.

26. Draudžiama reklamą pateikti kaip nešališką informaciją ar kitaip ją slėpti.

 

IV. NARYSTĖ LiMA, PROFESINIS SOLIDARUMAS IR GARBINGA KONKURENCIJA

 

27. LiMA narių tarpusavio santykiai grindžiami sąžiningumu, pagarba, draugiškumu, taktiškumu, mandagumu ir pasitikėjimu. LiMA nariai prireikus ar kito LiMA nario prašymu turi padėti vienas kitam profesinėje veikloje, jeigu tai neprieštarauja kliento ir (ar) paties LiMA nario ar kitų LiMA narių interesams.

28. Kilus konfliktinėms situacijoms ar susidūrus skirtingiems interesams, LiMA nariai privalo ieškoti abiem pusėms naudingų kompromisinių sprendimų kartu su kitais LiMA nariais.

29. LiMA nariai yra skatinami apie savo narystę LiMA viešai skelbti profesionaliu ir garbingu būdu.

30. Viešą nuomonę LiMA vardu gali reikšti tik valdybos nariai ir kiti asmenys, kuriems tokia teisė suteikta valdybos ir (ar) LiMA visuotinio susirinkimo sprendimu.

31. LiMA nariai yra skatinami rengti straipsnius profesinėmis temomis, dalytis įvairia aktualia profesine literatūra, gerąja praktika, tyrimų medžiaga, duomenimis ir teikti juos skelbti LiMA interneto svetainėje ar išplatinti forumuose.

32. LiMA nariai yra skatinami reikšti motyvuotą asmeninę nuomonę vidiniuose forumuose, diskusijose, susirinkimuose, suvažiavimuose. Asmeninė nuomonė ar vertinimas turi būti pagrįstas, maksimaliai objektyvus, neįžeidžiantis oponento ir nešališkas.

33. LiMA seminaruose draudžiama šiurkščiai pertraukti pranešėją, garsiai komentuoti jo žodžius, klausimus uždavinėti skaitant pranešimą galima tik leidus pranešėjui. Ginčai ir disputai turi vykti diskusijoms skirtu metu.

34. LiMA forumuose ir renginiuose nariams draudžiama vartoti nenorminę leksiką, įžeidinėti ir menkinti kitus narius, svečius, pranešėjus. Šiuos reikalavimus pažeidęs narys įspėjamas, o jeigu jis ir toliau elgiasi netoleruotinai, toks elgesys svarstomas LiMA valdybos ir taikomos poveikio priemonės.

35. LiMA nariai įsipareigoja laikytis patvirtintų elgesio LiMA interneto forumuose taisyklių. LiMA interneto forumuose draudžiama nario atstovaujamo produkto reklama, nuorodos į kitus puslapius reklaminiais tikslais, išskyrus atvejus, suderintus su LiMA valdyba.

36. LiMA nariai įsipareigoja kitų LiMA narių kontaktine informacija disponuoti profesionaliai ir garbingai, nenaudoti jos komerciniais tikslais, be nario sutikimo neperduoti trečiosioms šalims.

37. Jei LiMA narys mano, kad yra pažeidžiami jo kaip nario interesai, jis turi teisę kreiptis į LiMA valdybą ir prašyti patenkinti jo interesus arba ginti savo interesus teisme.

38. LiMA nariai yra skatinami visada remti šį kodeksą ir aktyviai propaguoti jo nuostatas.

 

V. ATSAKOMYBĖ IR SANKCIJOS

 

39. LiMA nariai privalo laikytis šio kodekso nuostatų.

40. Kaip laikomasi šio kodekso, prižiūri LiMA valdyba.

41. LiMA valdyba turi teisę vertinti LiMA narių atitiktį narystės kriterijams, profesinį elgesį ir taikyti jai priskirtas poveikio priemones.

42. Už šio kodekso pažeidimus gali būti taikomos šios poveikio priemonės:

42.1.   įspėjimas;

42.2.   įspėjimas su viešu paskelbimu;

42.3.   trumpalaikis narystės suspendavimas;

42.4.   šalinimas iš narių (LiMA valdybos sprendimu);

42.5.   kitos įstatymuose nustatytos sankcijos.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

43. Šį kodeksą tvirtina, keičia, papildo LiMA visuotinis narių susirinkimas.

44. Šis kodeksas įsigalioja nuo jo patvirtinimo LiMA visuotiniame narių susirinkime.

 

_________