LiMA žiniasklaidoje

 

Su­vo­kę sa­vo vers­lo iš­skir­ti­nu­mą – „ženg­si­me ekst­ra my­lią“

Data: 2017 m. vasario 20 d.

Va­sa­rio 24 d. Šiau­lių vers­lo at­sto­vai ir mar­ke­tin­go spe­cia­lis­tai rink­sis į di­džiau­sią mar­ke­tin­go kon­fe­ren­ci­ją Šiau­lių re­gio­ne – Lie­tu­vos mar­ke­tin­go aso­cia­ci­jos (Li­MA) kas­me­ti­nį „Li­MA DAY Šiau­liai 2017“ ren­gi­nį, ku­ris šie­met kvies kar­tu „ženg­ti ekst­ra my­lią“. Jau 7 kar­tą or­ga­ni­zuo­ja­mo­je kon­fe­ren­ci­jo­je su ke­liais šim­tais da­ly­vių pa­tir­ti­mis ir įžval­go­mis da­ly­sis ge­riau­si sa­vo sri­čių pro­fe­sio­na­lai. O jei iki šiol vers­lo at­sto­vams bu­vo neaiš­ku, kur su­ras­ti sa­vo klien­tą, kaip pa­gau­ti ir iš­lai­ky­ti jo dė­me­sį bei nu­šluos­ty­ti no­sį kon­ku­ren­tams, – vis­kas pa­si­keis jau va­sa­rio 24 d.

 

Skaitykite daugiau...