LiMA žiniasklaidoje

 

[lrt.lt] Kas trečias nekenčia reklamos internete

Data: 2015 m. rugpjūčio 11 d.

Šie­met Lie­tu­vo­je rek­la­mos in­ter­ne­te blo­ka­vi­mo prie­mo­nė­mis nau­do­jo­si vi­du­ti­niš­kai 29 proc. var­to­to­jų, ir pa­gal šį ro­dik­lį ša­lis ap­len­kė Ka­na­dą, Da­ni­ją ir Šve­di­ją. Var­to­to­jų, nau­do­jan­čių šias prie­mo­nes, de­mog­ra­fi­ja ati­tin­ka pa­sau­li­nes ten­den­ci­jas: rek­la­mą daž­niau blo­kuo­ja 18–29 me­tų žmo­nės, prie­mo­nės la­biau­siai pa­pli­tu­sios tarp vy­rų. To­kius duo­me­nis pa­tei­kė ži­niask­lai­dos pla­na­vi­mo agen­tū­ra „Me­dia Hou­se“, at­li­ku­si ty­ri­mą kar­tu su bend­ro­ve „Sy­nop­ti­com“.

 

Ste­bi pokyčius

„Me­dia Hou­se“ In­ter­ne­to sky­riaus va­do­vas Jus­tas Juo­za­pai­tis pa­tvir­ti­no, kad pra­kti­ka blo­kuo­ti rek­la­mą in­ter­ne­te yra vis la­biau plin­tan­ti ne tik pa­sau­ly­je, bet ir Lie­tu­vo­je. O tai esą stip­ri­na po­rei­kį di­din­ti in­ter­ne­to rek­la­mos prie­mo­nių komp­lek­siš­ku­mą, pa­vyz­džiui, į stra­te­gi­ją įtrau­kiant tu­ri­nio rin­ko­da­rą, ku­ri ne­blo­kuo­ja­ma. Pa­šne­ko­vas nu­ro­dė, kad tu­ri­nio rin­ko­da­ra yra pla­ti sri­tis ir api­ma už­sa­ko­muo­sius straips­nius, bend­rus tu­ri­nio pro­jek­tus su por­ta­lais, ini­ci­juo­ja­mus ko­mer­ci­nių klien­tų, ir pan.

 

J. Juo­za­pai­tis sa­kė pa­ste­bin­tis ir dar vie­ną pa­si­kei­ti­mą: por­ta­lai pra­dė­jo siū­ly­ti ga­li­my­bę pirk­ti rek­la­mos vie­tą ir ro­dy­ti rek­la­mą tiems, ku­rie nau­do­ja blo­ka­vi­mo prie­mo­nes. Ki­taip ta­riant, rek­la­mos už­sa­ko­vams siū­lo­mi bū­dai apei­ti rek­la­mos blo­kus. Ta­čiau toks spren­di­mas, kaip pa­žy­mė­jo spe­cia­lis­tas, ga­li bū­ti efek­ty­vus ne­bent ge­rai pa­žįs­tant rek­la­mos ven­gian­čią tiks­li­nę au­di­to­ri­ją. Mat jos ne­do­mi­nan­ti rek­la­ma ga­li su­lauk­ti prieš­in­go efek­to: su­er­zin­ti var­to­to­ją ir veik­ti vei­kiau kaip an­ti­rek­la­ma.

 

Skaitykite plačiau...