LiMA įstatai

 

LIETUVOS MARKETINGO ASOCIACIJOS

ĮSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS   

I.1. Lietuvos marketingo asociacija (toliau įstatuose vadinama „Asociacija“) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis buveinę Lietuvos Respublikos teritorijoje, antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą banke. Asociacijos buveinė keičiama valdybos sprendimu.

I.2. Asociacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.

I.3. Asociacija atsako už savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Asociacija neatsako už jos narių prievoles, o nariai neatsako už Asociacijos prievoles.

I.4. Asociacija yra ne pelno organizacija. Ji negali skirstyti gauto pelno savo nariams.

I.5. Asociacijos pavadinimas: Lietuvos marketingo asociacija; teisinė forma – asociacija.

I.6. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

I.7. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.

II. PAGRINDINIAI ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS 

II.1. Asociacijos tikslai:

II.1.1. Asociacija – tai fizinių ir juridinių asmenų savanoriškas susivienijimas, vykdantis Asociacijos narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, kultūros, švietimo, mokslinio tyrimo uždavinius bei funkcijas.

II.2. Veiklos tikslai:

II.2.1. Skelbti ir viešinti Lietuvos marketingo asociacijos vardą Lietuvoje ir užsienio šalyse.

II.2.2. Skatinti nuolatinį Asociacijos narių profesinį tobulėjimą ir padėti jiems to siekti per sociacijos įgyvendinamas švietimo ir sertifikavimo veiklas.

II.2.3. Skatinti domėtis ir gilinti žinias marketinge moksleivius, jaunimą ir kitus siekiančius profesinio tobulėjimo marketinge ir padėti jiems to siekti per Asociacijos įgyvendinamas veiklas.

II.2.4. Kurti ir propaguoti marketingo specialistų etikos kodeksą bei profesinio elgesio standartus.

II.2.5. Kurti ir įgyvendinti įvairių lygmenų marketingo specialistų profesinio kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo ir pripažinimo programas Lietuvos Respublikos bei tarptautiniu mastu.

II.2.6. Konsultuoti reklamos savitvarkos klausimais.

II.2.7. Rengti galiojantiems teisės aktams neprieštaraujančius elgesio (etikos) kodeksus (toliau – kodeksas) ir prižiūrėti, kaip reklaminės veiklos subjektai, prisiėmę kodekse nustatytus įsipareigojimus, jų laikosi.

II.2.8. Vienyti Asociacijos narius, skatinti narių tarpusavio bendradarbiavimą, atstovauti narių interesams.

II.2.9. Skatinti tarptautinį marketingo specialistų bendradarbiavimą, palaikyti ir plėsti ryšius su giminingomis užsienio šalių organizacijomis.

II.2.10. Stiprinti marketingo vertės suvokimą versle, viešajame ir valstybiniuose sektoriuose.

 

II.3. Asociacijos funkcijos ir uždaviniai:

II.3.1. Burti marketingo bendruomenę, atstovauti jos interesams.

II.3.2. Teikti ekspertinę nuomonę Lietuvos Respublikos valstybinėms, visuomeninėms ir kitoms institucijoms, vertinant marketingo veiklos atitiktį gerosios praktikos ir etiško marketingo principams.

II.3.3. Ruošti arba dalyvauti ruošiant įstatymų, normatyvinių aktų ar kitų dokumentų, reglamentuojančių marketingo veiklą, projektus, esant poreikiui registruoti lobistinę veiklą.

II.3.4. Teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei kitoms valstybės valdžios ir valdymo institucijoms dėl teisės aktų, tiesiogiai ar netiesiogiai reglamentuojančių Asociacijos narių veiklą.

II.3.5. Organizuoti mokymų programas, pavienius mokymus ir paskaitas, konferencijas bei kitus su švietimu susijusius renginius marketingo profesionalams bei besidomintiems marketingu.

II.3.6. Organizuoti profesinių pažinčių ir ryšių mezgimo, bendradarbiavimo, dalijimosi patirtimi renginius marketingo srityje.

II.3.7. Organizuoti arba dalyvauti partnerių organizuojamuose profesiniuose pasiekimų konkursuose, konferencijose ir kituose projektuose marketingo srityje.

II.3.8. Deleguoti narius švietėjiškai veiklai ar ekspertinei nuomonei pateikti įvairiuose visuomenės informavimo kanaluose bei žiniasklaidoje, ugdymo, aukštojo mokslo ir studijų institucijose ar kitose švietėjiškose iniciatyvose.

II.3.9. Savarankiškai arba drauge su partneriais atlikti rinkos tyrimus marketingo profesijai aktualiomis temomis, skelbti jų rezultatus visuomenei.

II.3.10. Skatini kitus rinkos dalyvius laikytis etikos, skaidrumo, aiškumo, tinkamumo bei palyginamumo principų, atliekant bet kokius tyrimus, pristatymus ar kitus marketingo veiksmus.

II.3.11. Pasirinktais kanalais ir formomis atlikti švietėjišką gerosios marketingo praktikos veiklą, diegti etiško marketingo principus, stebėti rinką, identifikuoti LiMA Etikos kodekso neatitinkančias veiklas bei taikyti Etikos kodekse numatytas prevencines ar apribojančias priemones fiziniams ar juridiniams nariams neetiškos veiklos atvejais.

II.3.12. Sudaryti sąlygas potencialiems darbdaviams skelbti darbo pasiūlymus LiMA nariams.

II.3.13. Sukurti ir palaikyti informacinę duomenų bazę, kuri palengvintų marketingo specialistų darbą.

II.3.14. Savarankiškai arba drauge su tarptautinėmis institucijomis, kitų šalių asociacijomis bei aukštojo mokslo ir studijų institucijomis diegia profesinius marketingo žinių ir kompetencijų standartus pagal atskiras marketingo sritis bei lygmenis, teikia standartizuotą kvalifikacijos pripažinimą liudijančius diplomus įgyvendinus nustatytus reikalavimus.

II.3.15. Organizuoti veiklas, susijusias su Sertifikuoto marketingo profesionalo (toliau – „SMP“) sertifikatų įgyjimu ir palaikymu.

II.3.16. Atstovauti Asociacijos narių interesams valstybinės valdžios ir valdymo institucijose bei užsienio organizacijose.

II.3.17. Viešinti informaciją apie Asociacijos veiklą.

II.3.18. Teikti kitas funkcijas, kurios neprieštarauja įstatymams, Asociacijos veiklos principams bei šiems įstatams.

 

II.4. Asociacija, įgyvendindama savo tikslus bei uždavinius, gali vykdyti šią ūkinę komercinę veiklą:

II.4.1. Laikraščių spausdinimas (18.11);

II.4.2. Kitas spausdinimas (18.12);

II.4.3. Parengiamoji spausdinimo ir žiniasklaidos veikla (18.13);

II.4.4. Kita leidyba (18.19);

II.4.5. Įrašytų laikmenų tiražavimas (18.20);

II.4.6. Knygų leidyba (58.11);

II.4.7. Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba (58.12);

II.4.8. Laikraščių leidyba (58.13);

II.4.9. Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba (58.14);

II.4.10. Kita leidyba (58.19);

II.4.11. Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba (59.11);

II.4.12. Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų meninis apipavidalinimas (59.12);

II.4.13. Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas (59.13);

II.4.14. Kino filmų rodymas (59.14);

II.4.15. Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba (59.20);

II.4.16. Radijo programų transliavimas (60.1);

II.4.17. Televizijos programų rengimas ir transliavimas (60.2);

II.4.18. Naujienų agentūrų veikla (63.91);

II.4.19. Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla (63.99);

II.4.20. Bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų rengimas (69.10.30);

II.4.21. Konsultacinė verslo ir valdymo veikla (70.22);

II.4.22. Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (72.20);

II.4.23. Reklama (73.1);

II.4.24. Reklamos agentūrų veikla (73.11);

II.4.25. Atstovavimas žiniasklaidoje (73.12);

II.4.26. Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (73.20);

II.4.27. Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla (74);

II.4.28. Fotografavimo veikla (74.20);

II.4.29. Vertimo raštu ir žodžiu veikla (74.30);

II.4.30. Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla (74.90);

II.4.31. Kombinuotųjų įstaigos administracinių paslaugų veikla (82.11);

II.4.32. Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla (82.19);

II.4.33. Posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30);

II.4.34. Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla (82.99);

II.4.35. Techninis ir profesinis vidurinis mokymas (85.32);

II.4.36. Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas baigus vidurinę mokyklą (85.41);

II.4.37. Aukštasis (tretinis) mokslas (85.42);

II.4.38. Kultūrinis švietimas (85.52);

II.4.39. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);

II.4.40. Švietimui būdingų paslaugų veikla (85.6);

II.4.41. Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99);

II.4.42. Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla (94.11);

II.4.43. Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (94.99).

II.5. Asociacijos teisės ir pareigos:

II.5.1. Įstatuose numatytai veiklai vystyti Asociacija gali:

II.5.1.1. Turėti atsiskaitomąją ir valiutos sąskaitas bankuose;

II.5.1.2. Įstatymų nustatyta tvarka valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti;

II.5.1.3. Sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

II.5.1.4. Jungtis į asociacijų sąjungą ir išstoti iš jos;

II.5.1.5. Stoti į tarptautines organizacijas;

I.5.1.6. Kurti papildomus darinius Asociacijoje, siekiant efektyvesnio veiklos sričių administravimo;

II.5.1.7. Dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse programose;

II.5.1.8 Gauti ir teikti paramą.

II.6. Asociacija atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.


III. ASOCIACIJOS NARIAI. TEISĖS IR PAREIGOS   
III.1. Asociacijos narių teisės ir pareigos:

Nariai privalo laikytis Asociacijos įstatų, Asociacijos narių etikos ir gerosios praktikos principų kodekso, profesinio elgesio standartų bei kitų Asociacijos vidaus dokumentų.

III.1.1. Asociacijoje turi būti nuolat atnaujinamas visų jai priklausančių narių sąrašas. Su tokiu sąrašu
turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys. Už sąrašo atnaujinimą atsakingas Asociacijos direktorius.

III.2. Asociacijos narys turi teisę:

III.2.1. Dalyvauti Asociacijos veikloje;

III.2.2. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose Asociacijos narių susirinkimuose;

III.2.3. Rinkti ir būti renkamas į Asociacijos valdymo ir kitas organizacines struktūras. Asociacijos kolegialių valdymo organų nariais gali būti fiziniai asmenys, esantys Asociacijos nariais, ir juridinių asmenų, esančių Asociacijos nariais, pasiūlyti atstovai, patvirtinti valdybos;

III.2.4. LiMA narys turi teisę įgyti Sertifikuoto marketingo profesionalo (SMP) pripažinimą, kuris suteikia sertifikatą ir yra įtvirtinamas kaip papildoma LiMA narystės forma. SMP sertifikatas suteikiamas 3 (trejų) metų laikotarpiui, reikalavimus atitinkančią profesinę kvalifikaciją ir darbinę patirtį turintiems marketingo ir (ar) su tuo susijusiose srityse dirbantiems profesionalams, įsipareigojantiems bent 3 (trejus) metus nuo SMP sertifikato suteikimo dienos palaikyti aukštą marketingo įgūdžių ir žinių lygį bei laiku mokėti nustatytą Asociacijos nario ir SMP nario mokestį. SMP reikalavimai atitinka Europos marketingo konfederacijos (EMC) nustatytus kriterijus sertifikatui gauti, SMP sertifikato teikimo tvarką Lietuvoje tvirtina Valdyba.

III.2.5. Susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą su jos veikla susijusią informaciją;

III.2.6. Laikinai sustabdyti narystę Asociacijoje;

III.2.7. Išstoti iš Asociacijos;

III.2.8. Jeigu nario teisės ar teisėti interesai Asociacijoje yra pažeidžiami – ginti juos teismine tvarka.

III.3. Asociacijos narys turi šias pareigas:

III.3.1. Laikytis Asociacijos įstatų;

III.3.2. Laikytis Asociacijos narių etikos ir gerosios praktikos principų kodekso, profesinio elgesio standartų;

III.3.3. Neturėti jokių bendradarbiavimo sąsajų su teroristinėmis valstybėmis ir (ar) valstybėmis agresorėmis susijusiomis organizacijomis, verslo įmonėmis ar su tokiomis organizacijomis ir (ar) verslo įmonėmis susijusiais asmenimis, palaikančiais nusikaltimus karui ir (ar) žmogiškumui, ar vykdančiais bet kokią kitą nusikalstamą veiklą. Išimtis gali būti taikoma minėtų valstybių pilietinėms organizacijoms, propaguojančioms demokratines ir (ar) kitas, Asociacijai neprieštaraujančias vertybes. Asociacija turi teisę prašyti pateikti tokių santykių nebuvimo patvirtinimą raštu.

III.3.4. Vykdyti visuotinio Asociacijos narių susirinkimo ir valdymo organų sprendimus;

III.3.5. Laiku mokėti metinį nario mokestį;

III.3.6. Vykdyti Asociacijos narių tarpusavio susitarimus ir įsipareigojimus. 

III.4. Priėmimo į Asociacijos narius tvarka:

III.4.1. Asociacijos nariu gali būti fizinis asmuo, turintis bakalauro ar jam prilygintą išsilavinimą programoje, apimančioje marketingo discipliną, arba įstojimo į Asociaciją metu dirbantis su marketingu susijusiose srityse, arba turintis reikšmingos darbinės patirties su marketingu susijusiose srityse. Fizinis asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, turi užpildyti stojimo anketą, gauti valdybos patvirtinimą ir sumokėti stojimo bei metinį nario mokesčius. Šiuos mokesčius už fizinį asmenį gali sumokėti juridinis asmuo, mokėjimo dokumentuose nurodęs atitinkamą mokėjimo pagrindą. 

III.4.2. Fizinis asmuo, esantis LiMA nariu ir norintis tapti Sertifikuotu marketingo profesionalu (SMP) ir įgyti SMP narystę, turi užpildyti SMP paraiškos anketą, atitikti nustatytus reikalavimus ir gavus Asociacijos patvirtinimą dėl SMP sertifikato suteikimo, sumokėti SMP nario metinį mokestį. SMP metinis mokestis už fizinį asmenį gali būti sumokamas juridinio asmens, mokėjimo dokumentuose nurodant, kad mokama už atitinkamą asmenį.   

III.4.3. Asociacijos nariu gali būti juridinis asmuo, kuris siekia kelti marketingo kompetencijas organizacijoje, kurio veikla atitinka LiMA veiklos kryptis ir vertybes bei kuris įsipareigoja laikytis Asociacijos etikos ir gerosios praktikos principų kodekso. Juridinis asmuo, norintis tapti asociacijos nariu, turi užpildyti stojimo anketą, gauti valdybos patvirtinimą ir sumokėti stojimo bei metinį nario mokesčius. 

III.4.4. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Asociacijos organuose nariai dalyvauja asmeniškai (fizinis asmuo – asmeniškai, juridinis asmuo – per vienasmenį valdymo organą ar bet kokio kito organo narį ar dalyvį, jei tokios jų atstovavimo teisės ir pareigos nustatytos teisės aktuose ar tokių juridinių asmenų steigimo dokumentuose) arba įgalioja kitą asmenį, arba sudaro su juo balsavimo teisių perleidimo sutartį.  

III.4.5. Asociacijos narys – juridinis asmuo – pagal savo mokamą metinį nario mokesčio dydį gali papildomai deleguoti tam tikrą skaičių savo darbuotojų dalyvauti Asociacijos renginiuose. Visuotiniame narių susirinkime tokie asmenys balso teisės neturi.

III.5. Garbės nariai: 

III.5.1. Asociacija gali turėti garbės narių. 

III.5.2. Garbės nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys. 

III.5.3. Garbės nario statusas suteikiamas visuotinio narių susirinkimo sprendimu išskirtiniais atvejais už ypatingus nuopelnus Asociacijai arba aktyvią veiklą Lietuvos marketingo bendruomenės labui.

III.5.4. Asociacijos garbės nariai gali dalyvauti Asociacijos veikloje nemokėdami nario mokesčio.

III.5.5. Jei Garbės narys nesilaiko Asociacijos etikos ir gerosios praktikos principų kodekso ar profesinio elgesio standartų, Valdyba turi teisę sustabdyti Garbės nario statusą iki artimiausio Visuotinio narių susirinkimo. Esant teisėtam pagrindui, garbės nario statusas gali būti panaikintas visuotinio narių susirinkimo sprendimu. 

III.5.6. Garbės narys turi teisę bet kada nutraukti Garbės nario statusą ir išstoti iš Asociacijos apie tai prieš 7 (septynias) dienas informavus Asociaciją raštu. Asociacijos direktorius, nuo Garbės nario pranešimo apie išstojimą gavimo, nedelsiant, bet neilgiau kaip per 7 (septynias) dienas išbraukia tokį narį iš Asociacijos narių sąrašo.

III.6. Narystės sustabdymo Asociacijoje tvarka:

III.6.1. Asociacijos narys, fizinis asmuo, norintis laikinai sustabdyti narystę Asociacijoje, Asociacijos valdybai turi pateikti pagrįstą prašymą laikinai sustabdyti narystę, nurodant svarbias sustabdymo priežastis (motinystės atostogų, laikino išvykimo į užsienį ar kitais atvejais).

III.6.2. Valdyba turi teisę patvirtinti arba atmesti pateiktą prašymą. Patenkinus pateiktą prašymą, narystė Asociacijoje sustabdoma iki kol bus gautas Asociacijos nario, fizinio asmens, prašymas narystę atnaujinti, bet ne trumpiau nei 1 (vieneriems) ir ne ilgiau nei 2 (dvejiems) metams nuo valdybos sprendimo priėmimo dienos. Suėjus 2 (dvejų) metų laikotarpiui, narystė automatiškai nutrūksta. 

III.6.3. Narystė Asociacijoje taip pat gali būti stabdoma Valdybos sprendimu, esant nustatytiems Asociacijos įstatų, Asociacijos narių etikos ir gerosios praktikos principų kodekso, profesinio elgesio standartų nuostatų ar kitiems šiuose aktuose neaptartiems, pažeidimams. Dėl narystės stabdymo laikotarpio, Valdyba pasilieka teisę spręsti kiekvienu atveju atskirai, pagal nustatyto pažeidimo pobūdį ir mastą.

III.6.4. Asociacijos direktorius, gavęs Asociacijos valdybos sprendimą dėl laikino narystės sustabdymo, pažymi apie tokį faktą Asociacijos narių sąraše. Sustabdęs narystę Asociacijos narys narystės sustabdymo laikotarpiu neskaičiuojamas į bendrą Asociacijos narių skaičių. Narys, papildomai užimantis Asociacijos valdymo ir (ar) darbo grupės nario pareigas, taip pat visa apimtimi netenka gautų įgaliojimų, ne trumpesniam nei narystės sustabdymo laikotarpiui.

III.7. Išstojimo iš Asociacijos narių tvarka:

III.7.1. Asociacijos narys turi teisę bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai, nario mokesčiai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas nėra grąžinami.

III.7.2. Asociacijos direktorius, gavęs Asociacijos nario pranešimą apie išstojimą, nedelsiant, bet neilgiau kaip per 7 (septynias) dienas išbraukia tokį narį iš Asociacijos narių sąrašo.

III.8. Pašalinimo iš Asociacijos narių tvarka. Narystės pasibaigimas:

III.8.1. Asociacijos narys už Asociacijos įstatų, Asociacijos narių etikos ir gerosios praktikos principų kodekso, profesinio elgesio standartų nuostatų pažeidimą iš Asociacijos narių gali būti pašalintas visuotinio narių susirinkimo arba valdybos sprendimu. Asociacijos direktorius, gavęs visuotinio narių susirinkimo ar valdybos sprendimą dėl nario pašalinimo, nedelsiant išbraukia tokį narį iš Asociacijos narių sąrašo.

III.8.2. Asociacijos narys iš Asociacijos gali būti pašalintas ir kitais, Asociacijos įstatuose nenustatytais atvejais, kai dėl Asociacijos nario neteisėtų veiksmų nustatomas teisėtas pagrindas pašalinimui.

III.8.3. Narystė asociacijoje automatiškai pasibaigia nesant visuotinio narių susirinkimo ar valdybos sprendimo, jei narys nustatyta tvarka nesumoka metinio nario mokesčio, taip pat nariui nepateikus prašymo atnaujinti narystę per šių įstatų 4.2 straipsnyje numatytą nario pasirinktą terminą, kuomet narystė buvo laikinai sustabdyta.

III.9. Stojamųjų įnašų ir nario mokesčio mokėjimo tvarka:

III.9.1. Asociacijos narių stojamųjų įnašų ir metinį nario bei papildomos SMP narystės mokesčio dydį nustato visuotinis narių susirinkimas.

III.9.2. Asociacijos narys – juridinis asmuo – turi teisę sumokėti stojamąjį bei nario mokesčius ir už kitus Asociacijos narius – fizinius ar juridinius asmenis.

 

IV. ASOCIACIJOS ORGANAI

IV.1. Aukščiausias Asociacijos organas yra visuotinis narių susirinkimas. Asociacijoje taip pat sudaromi du valdymo organai – valdyba ir direktorius. 

IV.2. Visuotinis narių susirinkimas (toliau – „Susirinkimas“):

IV.2.1. Susirinkimo kompetencijai priklauso:

IV.2.1.1. Priimti, keisti ir papildyti įstatus;

IV.2.1.2. Nustatyti Asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius;

IV.2.1.3. Rinkti Asociacijos valdybos narius ir juos atšaukti;

IV.2.1.4. Tvirtinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą;

IV.2.1.5. Nustatyti stojamųjų, kasmetinių nario ir papildomos SMP narystės mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką;

IV.2.1.6. Priimti sprendimus reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją;

IV.2.1.7. Priimti sprendimus dėl garbės nario statuso paskelbimo ar atšaukimo;

IV.2.1.8. Spręsti kitus taikomais teisės aktais Susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

IV.2.2. Susirinkimas turi būti sušauktas bent vieną kartą per metus ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo Asociacijos finansinių metų pabaigos. Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/10 visų Asociacijos narių arba Valdyba jos priimtu nutarimu. Susirinkimas gali būti šaukiamas ir teismo sprendimu įstatymų numatytais atvejais.

IV.2.3. Asociacijos nariai turi būti informuojami apie Susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę raštu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki Susirinkimo pradžios. Papildomi klausimai į darbotvarkę gali būti įtraukiami ar darbotvarkė keičiama likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) dienoms iki Susirinkimo dienos.

IV.2.4. Susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/20 visų Asociacijos narių.

IV.2.5. Susirinkimo sprendimas, išskyrus šios dalies IV.2.1.1 ir IV.2.1.6 punktuose nurodytus sprendimus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau Susirinkime dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Šios dalies IV.2.1.1 ir IV.2.1.6 punktuose nurodytiems Susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 Susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų. Kiekvienas narys, dalyvaujantis susirinkime, balsuojant turi vieną sprendžiamąjį balsą, išskyrus kai renkami valdybos nariai.

IV.2.6. Jeigu Susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per mėnesį turi  būti sušauktas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.

IV.3. Valdyba:

IV.3.1. Valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, kurį sudaro 7 (septyni) nariai.

IV.3.2. Valdybos narius renka visuotinis susirinkimas 2 (dvejų) metų laikotarpiui. Renkant valdybos narius, kiekvienas balso teisę turintis Asociacijos narys reitinguoja kandidatų skaičių, lygų renkamų Valdybos narių skaičiui, regreso tvarka (t.y., nuo aukščiausios iki žemiausios reitingo vietos). Aukščiausioje reitingo vietoje esančiam kandidatui skiriama tiek balsų, kiek yra reitingo vietų, kitose reitingo vietose esantiems kandidatams skiriama atitinkamai po vieną balsą mažiau. Į reitingą nepatekę kandidatai gauna nulį balsų. Valdybos nariais išrenkami daugiausiai balų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių vienodą balsų skaičių, yra daugiau negu laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kurio metu balso teisę turintys Asociacijos nariai turi galimybę balsuoti tik už vieną iš kandidatų, kurie surinko vienodą balsų skaičių.

IV.3.3. Valdybos narių įgaliojimų suteikimas, veikimas ir jų praradimas:

IV.3.3.1. Valdybos narių įgaliojimai galioja iki kadencijos pabaigos, bet ne ilgiau nei iki kadencijos pabaigos metais vyksiančio Susirinkimo.  

IV.3.3.2. Valdybos narys gali atsistatydinti iš valdybos, apie tai raštu informavęs valdybos pirmininką prieš septynias dienas. Jei atsistatydina valdybos pirmininkas, jis apie tai prieš 7 (septynias) dienas raštu informuoja Asociacijos direktorių.

IV.3.3.3. Valdybos narys gali būti atšaukiamas iš valdybos Susirinkimo sprendimu.

IV.3.3.4. Jei valdybos narys pašalinamas iš Asociacijos narių, jis atšaukiamas ir iš valdybos.

IV.3.3.5. Valdybos nariui atsistatydinus ar iš valdybos atšaukus, jo vietą užima paskutiniame Susirinkime, kuriame buvo renkama valdyba, daugiausiai balsų surinkęs, tačiau į valdybos narių imtį nepatekęs kandidatas. Šiam atsisakius arba neišreiškus sutikimo per septynias dienas, laisva valdybos nario vieta siūloma kitiems paskutiniame Susirinkime, kuriame buvo renkama valdyba, daugiausiai balsų surinkusiems, tačiau į valdybos narių imtį nepatekusiems kandidatams regresine eile. Kandidatas, surinkęs nulį balsų, į valdybos narius pretenduoti negali. Jei paskutinio Susirinkimo metu neišrinktų valdybos narių nebuvo, į laisvą valdybos nario vietą siūlomas naujas narys ar nariai, dėl jų balsuojama Susirinkimo metu.

IV.3.4. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Tas pats asmuo valdybos pirmininku gali būti išrenkamas neribotam kadencijų skaičiui.

IV.3.5. Valdybos nariai valdyboje dirba be atlygio.

IV.3.6. Valdyba: 

IV.3.6.1. Nustato Asociacijos veiklos strategiją ir programą;

IV.3.6.2. Nustato Asociacijos valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

IV.3.6.3. Skiria direktorių, nustato jam atlyginimą (jeigu su juo sudaroma darbo sutartis), skatina jį ir skiria nuobaudas, atšaukia jį iš pareigų;

IV.3.6.4. Priima sprendimą dėl kito ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens steigimo, dėl tapimo kitų ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų dalyviu.

IV.3.6.5. Priima sprendimą dėl filialo ar atstovybės steigimo, tvirtina jų nuostatus, skiria ir atleidžia jų vadovus ir nustato jų pareiginius atlyginimus (jei su jais sudaroma darbo sutartis);

IV.3.6.6. Priima sprendimą dėl regioninių tarybų rinkimų tvarkos ir nuostatų. Kartu su Direktoriumi formuoja ir kontroliuoja regionų valdybų veiklą, tvirtina jų nuostatus;

IV.3.6.7. Skirsto Asociacijos lėšas;

IV.3.6.8. Sprendžia Susirinkimo nutarimuose numatytus klausimus;

IV.3.6.9. Tvirtina į Asociaciją stojančių narių kandidatūras, laikino narystės sustabdymo ir atnaujinimo klausimus;

IV.3.6.10. Priima sprendimą dėl Asociacijos buveinės keitimo;

IV.3.6.11. Formuoja ir kontroliuoja komitetų veiklą, tvirtina jų nuostatus;

IV.3.6.12. Sprendžia kitus taikomais teisės aktais valdybos kompetencijai priskirtus klausimus;

IV.3.6.13. Priima sprendimus steigti Asociacijai priklausančius juridinius asmenis ar tapti tokių juridinių asmenų dalyviu;

IV.3.6.14. Priima sprendimus dėl stojimo į tarptautines organizacijas.

IV.3.7. Valdyba priima sprendimus posėdžiuose. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi valdybos pirmininkas, Asociacijos direktorius arba ne mažiau kaip 2 (du) valdybos nariai. Valdybos posėdžiuose pirmininkauja valdybos pirmininkas. Valdybos pirmininko pavedimu valdybos posėdžius organizuoja direktorius. Apie valdybos posėdį valdybos nariams turi būti pranešta raštu (laišku, faksu arba el. paštu) nurodant posėdžio datą, vietą laiką ir darbotvarkę, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas iki posėdžio dienos. Jeigu visi valdybos nariai raštu (laišku, faksu arba el. paštu) išreiškia savo sutikimą, šioje dalyje nustatyto termino galima nesilaikyti.

IV.3.8. Valdybos posėdžiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja daugiau kaip ½ narių. Valdybos nutarimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau valdybos narių balsų „už“ nei „prieš“. Valdybos nariai balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais valdybos nariais. Valdybos nariai turi lygias balso teises. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.

IV.3.9. Valdyba turi teisę organizuoti posėdžius, o jos nariai turi teisę balsuoti naudodamiesi telekomunikacinėmis priemonėmis. Valdybos nariai sprendimus gali priimti apklausos būdu raštu. Užpildytas balsavimo biuletenis laikomas teisėtu ir valdybos nario balsai į kvorumą skaičiuojami, kai tokio biuletenio originalas pateikiamas valdybai iki valdybos posėdžio.  

IV.3.10. Visi valdybos posėdžiai protokoluojami.

IV.3.11. Valdybos nariai už savo veiksmus atsako įstatymų nustatyta tvarka.

IV.4. Direktorius: 

IV.4.1. Asociacijos veiklą organizuoja ir jai vadovauja vienasmenis valdymo organas – direktorius. Direktoriumi negali būti asmuo, kuriam įstatymų nustatyta tvarka draudžiama eiti šias pareigas.

IV.4.2. Direktorių skiria, atšaukia bei jam atlyginimą nustato Asociacijos valdyba, kuri taip pat tvirtina jo pareiginius nuostatus, skiria paskatinimus bei nuobaudas. 

IV.4.3. Su direktoriumi gali būti sudaroma darbo sutartis. Darbo sutartį (jei ji sudaroma) su direktoriumi Asociacijos vardu pasirašo valdybos pirmininkas. Valdybai priėmus sprendimą atšaukti direktorių iš pareigų, darbo sutartis su juo nutraukiama. 

IV.4.4. Savo veikloje direktorius vadovaujasi Asociacijos įstatais, vidaus dokumentais, pareiginiais nuostatais taip pat įstatymais bei kitais teisės aktais. 

IV.4.5. Direktorius organizuoja operatyvią Asociacijos veiklą, priima ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina bei skiria jiems nuobaudas.

IV.4.6. Direktorius veikia Asociacijos vardu – Asociacijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja Asociacijos interesams Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijose, teismuose, arbitraže bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.

IV.4.7. Direktorius yra atsakingas už:

IV.4.7.1. Asociacijos veiklos organizavimą ir tikslų įgyvendinimą;

IV.4.7.2. Metinės finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos rengimą, jų pateikimą valdybai ir Susirinkimui;

IV.4.7.3. Susirinkimų organizavimą;

IV.4.7.4. Informacijos ir dokumentų teikimą Susirinkimui ir valdybai;

IV.4.7.5. Asociacijos dokumentų ir duomenų teikimą juridinių asmenų registrui;

IV.4.7.6. Viešą informacijos skelbimą įstatymų numatyta tvarka;

IV.4.7.7. Informacijos teikimą Asociacijos nariams;

IV.4.7.8. Narių sąrašo sudarymą bei atnaujinimą;

IV.4.7.9. Kitų Susirinkimo ir/ar valdybos pavestų funkcijų vykdymą;

IV.4.7.10. Savo, kaip direktoriaus, pareigų, numatytų taikomuose teisės aktuose, šiuose įstatuose bei pareiginiuose nuostatuose, vykdymą. 

IV.4.7.11. Direktorius už savo veiksmus atsako įstatymuose nustatyta tvarka.

IV.4.8. Direktorius kasmet, bet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo Asociacijos finansinių metų pabaigos, tačiau bet kuriuo atveju iki eilinio Susirinkimo, turi parengti ir pateikti valdybai susipažinti bei susirinkimui patvirtinti praėjusių metų Asociacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša, joje turi būti nurodyta: 

IV.4.8.1. Informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus; 

IV.4.8.2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje; 

IV.4.8.3. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė; 

IV.4.8.4. Samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje; 

IV.4.8.5. Kita informacija, kurią nustato Susirinkimas. 

IV.5. Regioninės tarybos:

IV.5.1. Regioninės tarybos veikia prie Valdybos, jos pavedimu ir yra jai atskaitingos.

IV.5.2. Regioninių tarybų veiklos sritį, užduotis, veikimo laikotarpį, narių skaičių ir sudėtį, pirmininką, atsakomybės ir atskaitomybės principus bei įgaliojimus tvirtina Valdyba. Direktorius iš savo administracijos narių skiria regioninių tarybų veiklą koordinuojantį darbuotoją.

IV.5.3. Regioninės tarybos turi teises veikti Asociacijos vardu tik gavus Valdybos arba Asociacijos direktoriaus sutikimą.

IV.5.4. Regioninės tarybos neturi teisės sudaryti jokių sandorių Asociacijos vardu.

IV.6. Komitetai:

IV.6.1. Komitetai yra darbo grupės, sudaromi konkrečių užduočių vykdymui ir veikiantys prie Valdybos, jos pavedimu ir jai atskaitingi.

IV.6.2. Komitetų veiklos sritį, užduotis, veikimo laikotarpį, narių skaičių ir vardinę sudėtį, pirmininką, atsakomybės ir atskaitomybės principus, įgaliojimus tvirtina Valdyba. Iš savo narių Valdyba skiria kiekvieno komiteto veiklą kontroliuojantį narį, esant reikalui, tvirtina komiteto nuostatus.

IV.6.3. Komitetų veikloje gali dalyvauti ir ne Asociacijos nariai.

IV.6.4. Komitetai turi teisę savo kompetencijos ir įgaliojimų ribose veikti Asociacijos vardu tik gavus Valdybos sutikimą;

IV.6.5. Komitetai neturi teisės sudaryti jokių sandorių Asociacijos vardu.

IV.7. Reklamos savitvarkos institucija- Lietuvos reklamos standartų biuras

IV.7.1. Lietuvos reklamos standartų biuras, savanoriškais pagrindais veikianti prie Lietuvos marketingo asociacijos,yra atskira, nepriklausoma reklamos savitvarkos institucija grindžiama teisingumo, viešumo, objektyvumo, teisėtumo, etiškos reklamos, reklaminės veiklos subjektų nediskriminavimo ir atvirumo principais.

IV.7.2. Reklamos savitvarkos institucija turi teisę rengti ir tvirtinti galiojantiems teisės aktams neprieštaraujančius elgesio (etikos) kodeksus (toliau – kodeksas) ir prižiūrėti, kaip reklaminės veiklos subjektai, prisiėmę kodekse nustatytus įsipareigojimus, jų laikosi.

IV.7.3. Reklamos savitvarkos institucija informuoja priežiūros institucijas apie kodeksų patvirtinimą, nurodo savo duomenis ryšiui palaikyti ir interneto svetainės adresą.

IV.7.4. Reklamos savitvarkos institucijos Prezidiumą renka ir tvirtina LIMA valdyba 3 metų kadencijai.

IV.8. Lietuvos reklamos standartų biuro Prezidiumas:

IV.8.1. Prezidiumas yra kolegialus Lietuvos reklamos standartų biuro valdymo organas, kurį sudaro 5 (penki) nariai iš penkių ekspertinių sričių: marketingo ekspertas praktikas arba akademikas, reklamos teisės ekspertas, semiotikos ekspertas, reklamos ekspertas ir žiniasklaidos ekspertas.

IV.8.2. Lietuvos reklamos standartų biuro Prezidiumas išrenkamas LiMA valdybos susirinkimo metu balsų dauguma. LiMA valdyba balsuoja už kiekvieną kandidatą pagal ekspertinę sritį, Jei pateikus kandidatūrą, ji nesurenka balsų daugumos, siūlomas papildomas kandidatas, o jei kito kandidato iš pateiktos ekspertinės grupės nėra, kandidatų siūlymo ir balsavimo procesas perkeliamas kitam susirinkimui.

IV.8.3. Prezidiumo narių įgaliojimų suteikimas, veikimas ir jų praradimas:

IV.8.3.1. Prezidiumo narių įgaliojimai galioja iki kadencijos pabaigos, bet ne ilgiau nei iki kadencijos pabaigos metais vyksiančio Susirinkimo. 

IV.8.3.2. Prezidiumo narys gali atsistatydinti iš prezidiumo, apie tai raštu informavęs LiMA valdybą prieš septynias dienas.

IV.8.3.3. Prezidiumo narys gali būti atšaukiamas iš prezidiumo LiMA valdybos sprendimu.

IV.8.3.4. Prezidiumo nariui atsistatydinus ar iš prezidiumo atšaukus, į laisvą prezidiumo nario vietą siūlomas naujas narys ar nariai pagal ekspertinę sritį, kurią turės atstovavo atsistatydinęs ar atšauktas prezidiumo narys, dėl jų balsuojama Valdybos susirinkimo metu.

IV.8.4. Prezidiumas: 

IV.8.4.1. nustato Lietuvos reklamos standartų biuro veiklos strategiją ir programą;

IV.8.4.2. nustato Lietuvos reklamos standartų biuro valdymo struktūrą;

IV.8.4.3. formuoja ir kontroliuoja Ekspertų komisijos veiklą, tvirtina jų nuostatus;

IV.8.4.4. tvirtina Ekspertų komisijos kandidatūras;

IV.8.4.5. sprendžia kitus taikomais teisės aktais valdybos kompetencijai priskirtus klausimus;

IV.8.5. Prezidiumo veikloje gali dalyvauti ir ne Asociacijos nariai

IV.8.6. Prezidiumo nariai turi laikytis objektyvumo ir nešališkumo principų.

IV.8.7. Prezidiumo nariai už savo veiksmus atsako įstatymų nustatyta tvarka.

IV.8.8. Ekspertų komisija:

IV.8.9. Reklamos savitvarkos institucija turi turėti kolegialų organą – Ekspertų komisiją, nagrinėjantį reklamos pažeidimus ir priimantį sprendimus dėl šių pažeidimų. Kolegialus organas dirba pagal reklamos savitvarkos institucijos patvirtintą darbo reglamentą.

IV.8.10. Kolegialaus organo - Komisijos veiklos sritį, darbo reglamentą, veikimo laikotarpį, narių skaičių ir vardinę sudėtį, atsakomybės ir atskaitomybės principus, komiteto nuostatus ir įgaliojimus tvirtina Lietuvos reklamos standartų biuro Prezidiumas.

IV.8.11. Komisijos narys nebūtinai turi būti LiMA narys, jis turi laikytis objektyvumo ir nešališkumo principų.

IV.8.12. Ekspertų komisijos veikloje gali dalyvauti ir ne Asociacijos nariai.

IV.8.13. Ekspertų komisijos nariai turi laikytis objektyvumo ir nešališkumo principų. 

 

V. KITOS NUOSTATOS   

V.1. Filialų bei atstovybių ar organizacijų steigimo bei likvidavimo tvarka:

V.1.1. Asociacija turi teisę steigti kitus ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis. Sprendimus steigti ar likviduoti kitus ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis priima valdyba. Valdyba taip pat tvirtina jų nuostatus, skiria ir atleidžia jų vadovus ir nustato jų pareiginius atlyginimus (jei su jais sudaroma darbo sutartis).

V.1.2. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybe. Sprendimus steigti ar likviduoti filialus ar atstovybes priima valdyba. Valdyba taip pat tvirtina filialų ar atstovybių nuostatus, skiria ir atleidžia jų vadovus ir nustato jų pareiginius atlyginimus (jei su jais sudaroma darbo sutartis).

V.2. Turto bei lėšų šaltiniai, jų naudojimo tvarka:

V.2.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrengimai ir kitas jos įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, įsigytas iš teisėtų lėšų šaltinių.

V.2.2. Asociacijos pajamų šaltiniai:

V.2.2.1. Narių stojamieji įnašai, kasmetiniai narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;

V.2.2.2. Valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;

V.2.2.3. Fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;

V.2.2.4. Palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai;

V.2.2.5. Asociacijos įsteigtų ribotos atsakomybės įmonių pelnas;

V.2.2.6. Kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas; 

V.2.2.7. Parama, skiriama pagal taikomų teisės aktų reikalavimus;

V.2.2.8. Pajamos iš įstatymais nedraudžiamos ūkinės komercinės veiklos, kuri neprieštarauja šiems įstatams bei veiklos tikslams ir yra reikalinga Asociacijos tikslams pasiekti.

V.2.3. Asociacijai leidžiama, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose nustatytus veiklos tikslus.

V.3. Finansinės veiklos kontrolė:

V.3.1. Asociacijos finansinės veiklos kontrolė atliekama audito būdu. Auditas inicijuojamas nusprendus valdybai, arba Susirinkimui, bet ne rečiau nei kas 5 (penkis) metus. Audito paslaugos teikėją, už audito paslaugas mokamą kainą bei audito apimtį nustato Valdyba. Auditas atliekamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

V.4. Asociacijos reorganizavimas ar likvidavimas:

V.4.1. Sprendimą dėl Asociacijos reorganizavimo ar likvidavimo priima Susirinkimas. Asociacijos reorganizavimas ar likvidavimas vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka.

V.5. Dokumentų ir kitos informacijos pateikimo nariams tvarka:

V.5.1. Nariui raštu pareikalavus, Asociacija ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti su Asociacijos dokumentais ir jos turima informacija.

V.6. Asociacijos pranešimų skelbimo tvarka:

V.6.1. Asociacijos pranešimai, kurie pagal taikomus įstatymus ir (ar) šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai, skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje. Tais atvejais, kai dėl techninių kliūčių pranešimų tokiame leidinyje paskelbti neįmanoma, pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“. Jeigu taikomuose įstatymuose ir (ar) šiuose įstatuose nenustatyta kitaip, kiti pranešimai gali būti pateikiami asmeniškai, paštu arba elektroniniu paštu, arba Asociacijos elektroniniame forume arba intranete, prie kurių prieigą turi kiekvienas Asociacijos narys.

V.7. Baigiamosios nuostatos:

V.7.1. Asociacijos įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo įstatų keitimo tvarkos, numatytos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme.

V.7.2. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos.

V.7.3. Įstatai pasirašyti 2024 m. kovo mėn. 15 d. trimis egzemplioriais.

 

__________________________________

Direktorė Alvydė Palaimaitė