Naujienos

 

Dėl įspėjimų ir baudų už Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimus skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Data: 2019 m. rugsėjo 12 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL ĮSPĖJIMŲ IR BAUDŲ UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi,  Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a: 

 

1.  Patvirtinti Įspėjimų ir baudų už Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimus skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).

  

2.  Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.  

 

 

ĮSPĖJIMŲ IR BAUDŲ UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

  

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.   Įspėjimų ir baudų už Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimus skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja įspėjimų ir baudų, kurios skiriamos už Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 straipsniuose nustatytų reikalavimų pažeidimus (toliau – pažeidimai) ir 24 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų įpareigojimų nevykdymą (toliau – įpareigojimai), dydžio nustatymo tvarką.

 

2.   Pažeidimus ir įpareigojimus tiria Reklamos įstatyme nurodytos reklamos priežiūros institucijos (toliau – Priežiūros institucija). 

 

3.   Aprašo tikslas – nustatyti tvarką, kuri sudarytų sąlygas skirti adekvačias ir prevencinį poveikį turinčias baudas arba įspėjimą reklaminės veiklos subjektams, pažeidusiems Reklamos įstatymo nuostatas. 

 

4.   Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Reklamos įstatyme. 

 

 

II SKYRIUS

BAUDŲ DYDŽIO NUSTATYMAS 

 

5.   Už pirminį ar pakartotinį pažeidimą reklaminės veiklos subjektui skiriamas baudos dydis apskaičiuojamas trimis etapais:

 

5.1.  pirmuoju etapu, vadovaujantis Aprašo 6 punktu, apskaičiuojamas pradinis baudos dydis; 

 

5.2.  antruoju etapu, vadovaujantis Aprašo 7 punktu, apskaičiuojamas bazinis baudos dydis; 

 

5.3.  trečiuoju etapu, vadovaujantis Aprašo 8, 9 ir 10 punktais, apskaičiuojamas skiriamos baudos dydis. 

 

6.   Pradinis baudos dydis lygus 1,5 procento (pakartotinai pažeidus Reklamos įstatymą – 3 procentams) reklaminės veiklos subjekto pajamų praėjusiais finansiniais metais, neviršijant Reklamos įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatytos maksimalios baudos dydžio ribos. 

 

7.   Bazinis baudos dydis apskaičiuojamas sudėjus pradinį baudos dydį ir pagal šį Aprašo punktą suskaičiuotus baudos dydžius. Nustačius pradinį baudos dydį, bazinis baudos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į:

 

7.1.  pažeidimo pobūdį – nuo pažeidimo pobūdžio priklausantis baudos dydis gali būti   didinamas arba mažinamas iki 30 procentų nuo pradinio baudos dydžio; 

 

7.2.  pažeidimo trukmę – nuo pažeidimo trukmės priklausantis baudos dydis gali būti  didinamas arba mažinamas iki 30 procentų nuo pradinio baudos dydžio; 

 

7.3.  pažeidimo mastą – nuo pažeidimo masto priklausantis baudos dydis gali būti didinamas arba mažinamas iki 30 procentų nuo pradinio baudos dydžio. 

 

8.   Nustačius bazinį baudos dydį, skaičiuojamas skiriamos baudos dydis, atsižvelgiant į Reklamos įstatymo 24 straipsnio 9 ir 10 dalyse nustatytas atsakomybę lengvinančias arba sunkinančias aplinkybes. 

 

9.   Jeigu yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, skiriamos baudos dydis neturi viršyti už padarytą pažeidimą nustatyto bazinio baudos dydžio. Nustačius Reklamos įstatyme įtvirtintas atsakomybę lengvinančias aplinkybes, bazinis baudos dydis atitinkamai už kiekvieną lengvinančią aplinkybę mažinamas iki 20 proc. Priežiūros institucija, mažindama bazinį baudos dydį, atsižvelgia į atsakomybę lengvinančios aplinkybės reikšmingumą. 

 

10. Jeigu yra atsakomybę sunkinančių aplinkybių, skiriamos baudos dydis turi būti ne mažesnis nei už padarytą pažeidimą nustatytas bazinis baudos dydis. Nustačius Reklamos įstatyme įtvirtintų sunkinančių aplinkybių, bazinis baudos dydis atitinkamai už kiekvieną sunkinančią aplinkybę didinamas iki 20 proc. Priežiūros institucija, didindama bazinį baudos dydį, atsižvelgia į atsakomybę sunkinančios aplinkybės reikšmingumą. 

 

11. Skiriant baudą už įpareigojimų nevykdymą turi būti atsižvelgiama į Aprašo 8, 9 ir 10 punktuose nurodytas aplinkybes, lemiančias baudos didinimą arba mažinimą. 

 

12. Priežiūros institucija vadovaudamasi Aprašo 5–11 punktų nuostatomis priima nutarimą ir  jame motyvuoja galutinio baudos dydžio skyrimą. 

 

13. Jeigu pagal Aprašą nustatyta bauda viršija Reklamos įstatyme nustatytą maksimalų baudos dydį, reklaminės veiklos subjektui skiriama Reklamos įstatyme nustatyto maksimalaus dydžio bauda. 

 

 

III SKYRIUS

ĮSPĖJIMO SKYRIMAS 

 

14. Kai pažeidimu nepadaroma esminės žalos Reklamos įstatymo saugomiems vartotojų interesams, Priežiūros institucija, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, už pažeidimą Reklaminės veiklos subjektams gali taikyti – įspėjimą, neskiriant baudos

 

15. Priežiūros institucija, vertindama, ar dėl galimo Reklamos įstatymo pažeidimo nepadaroma esminės žalos Reklamos įstatymo saugomiems vartotojų interesams, atsižvelgia į šiuos požymius:

 

15.1.          nežymus reklamos sklaidos mastas. Priežiūros institucija vertindama reklamos sklaidos mastą atsižvelgia į reklamos skleidimo dažnumą, sklaidos priemonių skaičių ir kitas sklaidos masto nustatymui reikšmingas aplinkybes,  t. y. spaudos tiražą, televizijos kanalų, radijo stočių, interneto tinklalapių skaičių ir kt.; 

 

15.2.          trumpa reklamos sklaidos trukmė. Nedarančia esminės žalos Reklamos įstatymo saugomiems vartotojų interesams gali būti pripažinta aplinkybė, kad reklama skleista tik kelis kartus, kelias sekundes; 

 

15.3.          nežymus reklamos poveikis vartotojų ekonominiam elgesiui. Priežiūros institucija atsižvelgia į reklamoje pateiktos informacijos, su kuria susijęs galimas pažeidimas, turinį ir tai, ar jis yra tiesiogiai susijęs su skatinimu įsigyti prekių iš reklamos davėjo ar naudotis jo paslaugomis. Nedarančia esminės žalos Reklamos įstatymo saugomiems vartotojų interesams gali būti pripažinta aplinkybė, kad reklamoje pateiktoje informacijoje yra nežymių netikslumų (paklaidų) ar bendro pobūdžio su prekėmis ir paslaugomis nesusijusių teiginių, kurie gali daryti tik nereikšmingą įtaką vartotojo sprendimui pasirinkti reklamos davėjo prekes ar paslaugas; 

 

15.4.     galimas pažeidimas yra susijęs su reklamoje pateikta informacija, kai reklama yra skirta specialių žinių turinčiai reklamos vartotojų grupei. Priežiūros institucija vertindama reklamoje pateiktą informaciją, kai reklama yra skirta specialių žinių turinčiai reklamos vartotojų grupei, atsižvelgia į reklamoje pateiktos informacijos turinį ir kompetenciją, kurią gali turėti vidutinis reklamos vartotojų grupės, kuriai skirta reklama, narys.